3 2 1….นับถอยหลังสู่การเตรียมสอบ A-level

เตรียมสอบ A-level

นับถอยหลังสู่การเตรียมสอบ A-level

น้อง ๆ มีความพร้อมที่จะลงสนามสอบ TCAS 66 กันมากแค่ไหน ไม่ว่าจะพร้อมทั้งเรื่องความรู้ในเนื้อหาสอบ และความพร้อมของร่างกาย เพราะการสอบครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งชื่อวิชาสอบรวมถึงเนื้อหาที่ใช้สอบ จาก GAT, PAT เป็น TGAT, TPAT และจาก 9 วิชาสามัญ เป็น A-level

ความสำคัญที่ต้องเตรียมสอบ A-level 

A-Level (Applied Knowledge Level) 

เป็นการสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึงทาง ทปอ.ได้กำหนดขอบเขตมาแล้วว่าจะไม่ออกเกินหลักสูตรที่เรียนมา ตั้งแต่ชั้น ม.4- ม.6 มีเลือกสอบทั้งหมด 10 วิชา และมีการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น ราคาวิชาละ 100 บาท

มั่นใจว่าใช่ แล้วเลือกสอบเลย!

ในการเตรียมสอบ A-level บางวิชาจะมีการสอบพร้อมกัน เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ต้องมั่นใจว่าเราเลือกคณะและสาขาที่เราอยากจะเรียนจริง ๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถของเรา ซึ่งถ้ายังไม่แน่ใจ อาจจะทำให้น้อง ๆ พลาดโอกาสที่จะสอบในอีกวิชาที่ไม่ได้เลือกได้ การรู้ความถนัดและความชอบของตัวเองจึงเป็นส่วนสำคัญในการเลือกวางแผนอนาคตของตัวเองด้วย

อัปเดตไม่ตกข่าว รายวิชา A-level ที่เปลี่ยนไป

ก่อนเตรียมสอบ A-level น้อง ๆ ควรรู้ว่าใน A-level นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ การนำ PAT7 (ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ) โดยมีการยกเลิกภาษาอาหรับไป แต่ให้มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนภาษาอาหรับกำหนดการจัดสอบจากสาขาวิชาที่ใช้โดยตรง และรายวิชาที่จัดสอบมีดังนี้

1. A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • จำนวนจริงและพหุนาม
 • ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • จํานวนเชิงซ้อน
 • เมทริกซ์
 • ลําดับและอนุกรม
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • เวกเตอร์ในสามมิติ
 • สถิติ
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
 • แคลคูลัสเบื้องต้น

2. A-level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

 • เซต
 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชัน
 • ลําดับและอนุกรม
 • ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
 • สถิติ
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น

จากเนื้อหา A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 ทำให้เรารู้ว่าต้องเริ่มเตรียมสอบ A-level ในส่วนไหนบ้าง แล้วลงมือฝึกทำโจทย์เก่า ๆ ให้แม่นยำและคุ้นชิน เพื่อลดเวลาในการคิดและช่วยเพิ่มให้เรามีเวลาทบทวนข้อสอบไปในตัวอีกด้วย

3. A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การเตรียมสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เราจะเน้นความเข้าใจ และเน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 • ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
 • ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
 • การดำรงชีวิตของพืช
 • พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • สารโคเวเลนต์
 • สารประกอบไอออนิก
 • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • พอลิเมอร์
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารกัมมันตรังสี
 • การเคลื่อนที่และแรง
 • แรงในธรรมชาติ
 • พลังงานทดแทน
 • คลื่นกล
 • เสียง
 • แสงสี
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • เอกภพและกาแล็กซี
 • ดาวฤกษ์
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • โครงสร้างโลก
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
 • ธรณีพิบัติภัย
 • การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 • ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

ในการเตรียมสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื้อหาอาจจะดูเยอะ แต่หากน้อง ๆ เข้าใจในเนื้อหาแต่ละส่วนได้ดี ก็จะทำให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบส่วนนี้ไปได้อย่างสบายใจ

4. A-Level วิชาฟิสิกส์

 • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • แรงและกฎการเคลื่อนที่
 • สมดุลกลของวัตถุ
 • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 • โมเมนตัมและการชน
 • การเคลื่อนที่แนวโค้ง
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 • คลื่น
 • เสียง
 • แสง
 • ไฟฟ้าสถิต
 • ไฟฟ้ากระแส
 • แม่เหล็กและไฟฟ้า
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ความร้อนและแก๊ส
 • ของแข็งและของไหล
 • ฟิสิกส์อะตอม
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

การเตรียมสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ ก็จะเน้นการทำข้อสอบเก่า และฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ และแบ่งเวลาแต่ละพาร์ตให้ดี ๆ เพื่อให้สามารถเต็มที่ได้กับทุกพาร์ต

5. A-Level วิชาเคมี

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • พันธะเคมี
 • แก๊ส
 • เคมีอินทรีย์
 • พอลิเมอร์
 • ปริมาณสัมพันธ์
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด–เบส
 • เคมีไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • โมล
 • สารละลาย

ถ้าอยากจะเตรียมสอบ A-Level วิชาเคมี แค่เน้นฝึกทำข้อสอบเก่า เพราะเนื้อหาที่ออกสอบจะเหมือนวิชาสามัญเดิม

6. A-Level วิชาชีววิทยา

หากน้อง ๆ จะเตรียมสอบ A-Level วิชาชีววิทยา เนื้อหาที่ออกสอบเยอะจะเป็น ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์

 • ระบบนิเวศและไบโอม
 • ประชากร
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน
 • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหายใจ
 • ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
 • ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • พฤติกรรมของสัตว์
 • เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
 • การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
 • การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
 • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

7. A-Level สังคมศาสตร์

 • ในส่วนนี้จะเน้นเรื่องในด้านความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น
 • จะเน้นเรื่องหน้าที่พลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดี และการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
 • เน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และเรื่องสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
 • เนื้อหาจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์เหนุการณ์ต่าง ๆ การพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย
 • จะเน้นเป็นเรื่องของโลกทางกายภาพ การวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

8. A-Level ภาษาไทย

 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
 • การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน
 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
 • การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง
 • การสะกดคำ
 • การใช้คำตรงความหมาย
 • ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง
 • ประโยคสมบูรณ์
 • ระดับภาษา
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

ในการเตรียมสอบ A-Level ภาษาไทย ภาษาไทยส่วนใหญ่ ก็จะเน้นไปที่ความเข้าใจ และความแม่นยำในการจำเนื้อหาต่าง ๆ

9. A-Level ภาษาอังกฤษ

 • บทความโฆษณา จำนวน 2 บทความ
 • บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ จำนวน 1 บทความ
 • รายงานข่าว จำนวน 1 บทความ
 • ภาพประกอบบทความ เช่น กราฟ ตาราง แผงผัง จำนวน 2 บทความ
 • บทความทั่วไป 2 บทความ
 • เติมบทสนทนา Short conversation 3 บท
 • เติมบทสนทนา Long conversation  1 บท
 • เติมบทความให้สมบูรณ์  3 บทความ
 • เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ 5 ย่อหน้า

หลัก ๆ ในการเตรียมสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ คือการเน้นคำศัพท์ สำนวน รวมไปถึงแกรมมาร์ และตะลุยโจทย์เยอะ ๆ เพื่อความคุ้นชินในข้อสอบ

10. A-level ภาษาต่างประเทศ

ในส่วนนี้จะมีภาษาให้น้อง ๆ เลือกถึง 6 ภาษา

 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาจีน
 • ภาษาบาลี

เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องทักษะการอ่าน การเขียนเป็นหลัก หากน้อง ๆ อยากเตรียมสอบ A-level ภาษาต่างประเทศ ก็แนะนำให้ลองฝึกทำข้อสอบของภาษานั้น ๆ พร้อมกับจำคำศัพท์ให้ดี เพราะถ้าน้อง ๆ แม่นในคำศัพท์ก็จะสามารถลงสนามสอบได้อย่างมั่นใจ!

หลังจากที่รู้เนื้อหาที่จะของสอบของ A-level แล้ว น้อง ๆ ก็ต้องพร้อมเตรียมสอบ A-level ในวิชาที่จำเป็นต้องใช้ เช่น การฝึกทำโจทย์ วิธีนี้จะช่วยให้น้องได้คุ้นชินกับข้อสอบได้จริง

แต่ถ้าน้องยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง Enconcept มีคอร์สที่จะพาน้อง ๆ ไปตะลุยโจทย์ TGAT ตั้งแต่ เริ่มทบทวนเรื่องแกรมมาร์ เน้นเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อย ๆ จนไปถึงฝึกเทคนิคทำโจทย์ให้ครอบคลุม และครบทุกพาร์ต และยังสามารถช่วยวางแผนการเรียนให้น้อง ๆ ได้เรียนตามเนื้อหาที่ครบถ้วนและใช้ได้จริง

คอร์สแนะนำจาก Enconcept สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ TCAS 66

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

คอร์สที่จะเน้นทวน Grammar สำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบใน 25 ชั่วโมง


เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน Grammar มีพื้นฐานแล้ว แต่ต้องการทบทวน และรวบรวมความรู้ Grammar ที่กระจัดกระจาย มองไม่เห็นเป็นภาพเดียว

คอร์ส TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อยพร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ใน 63 ชั่วโมง ครบทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ

ซึ่งในคอร์สนี้จะไม่เน้นการสอนเนื้อหาแบบลงลึกแต่จะเน้นสอนเทคนิคในการทำข้อสอบครบทุกพาร์ต ใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับนึง เพื่อให้สามารถเรียนตามได้ทัน

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

คอร์สที่อยากแนะนำให้น้อง ๆ ลงเรียนก่อนลงสนามจริง เพราะทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษปีล่าสุด และเน้นฝึกทำโจทย์ให้ทันและถูกต้อง

สอนโดยครูที่เชี่ยวชาญอย่างพี่หมอเต้ที่ได้ GAT ENG 150 เต็ม 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 97.5 คะแนน พร้อมสอนเทคนิคดี ๆ และมีคะแนนเต็มไปด้วยกัน

เมื่อน้อง ๆ เตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหาแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย นอนพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมสู้ในสนามแข่งจริงกันนะคะ!

และหากน้อง ๆ สนใจคอร์สเรียนอื่น ๆ Enconcept ยังมีคอร์สเรียนให้น้อง ๆ เลือกมากมาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ต้องการเรียน พร้อมพี่โค้ชที่จะคอยดูแล วางแผนตลอดเรื่องการเรียน สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Enconcept ทุกช่องทาง

 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน