เจาะลึกทุนเรียนมัธยมในสิงคโปร์ “ASEAN SCHOLARSHIP”

ทุน สิงค์ โป ร์

ปัจจุบันมี ทุนสิงคโปร์ มากมายที่ทางรัฐบาลมอบให้กับชาวต่างชาติรวมถึงนักเรียนในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนและมีหลากหลายระดับการศึกษา ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุน “ASEAN SCHOLARSHIP FOR THAILAND” ซึ่งเป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (Ministry of Education Singapore หรือ MOE) มอบให้กับนักเรียนไทยได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับนักเรียนจากประเทศอื่นใน ASEAN ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลยจ้า

รูปแบบ ทุนสิงคโปร์ “ASEAN SCHOLARSHIP FOR THAILAND”

ทุนสิงคโปร์ รูปแบบที่ 1 ระดับ Secondary 3

เป็นทุนสำหรับน้อง ม.2 ในการเข้าเรียนชั้น Secondary 3 และสอบ GCE O-Level สำหรับศึกษาต่อในระดับ Junior College โดยสอบ GCE A-Level ก่อนเรียนจบเพื่อนำผลไปใช้สอบเข้ามหา’ลัยต่อไป โดยระยะเวลาทุนรวมทั้งสิ้น 4 ปี (ม.3 – ม.6) ซึ่งในการให้ทุนในแต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับผลการเรียนระหว่างเข้าร่วมทุนอีกด้วย 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนสิงคโปร์

 • ค่าใช้จ่ายรายปี พร้อมช่วยจัดหาที่พักและดูแลค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับตั้งตัวใน 1 ปีแรก (Settling-in allowance)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน
 • ค่าสมัครสอบ GCE O-Level และ A-Level รอบละ 1 ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนสิงคโปร์

 • สัญชาติไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมชั้น ม.1 และ ม.2 หรือ ม.2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และ มีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน

ทุนสิงคโปร์ รูปแบบที่ 2 ระดับ Pre-University

เป็นทุนสำหรับน้อง ม.4 ในการเข้าเรียนระดับ Junior College 1 – 2 เทียบกับไทยคือระดับชั้น ม.5 – ม.6 โดยจะมีการให้สอบ GCE A-Level ก่อนเรียนจบเพื่อนำผลไปใช้สอบเข้ามหา’ลัยต่อไป โดยระยะเวลาทุนรวมทั้งสิ้น 2 ปี ซึ่งในการให้ทุนในแต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับผลการเรียนระหว่างเข้าร่วมทุนอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนสิงคโปร์

 • ค่าใช้จ่ายรายปี พร้อมช่วยจัดหาที่พักและดูแลค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับตั้งตัวใน 1 ปีแรก (Settling-in allowance)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน
 • ค่าสมัครสอบ GCE A-Level จำนวน 1 ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนสิงคโปร์

 • สัญชาติไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมชั้น ม.3 และ ม.4 หรือ ม.4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และ มีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน

ปฏิทินการรับสมัครทุนสิงคโปร์ (มี.ค. – ม.ค.)

ทุน สิงค์ โป ร์
 • วันรับสมัคร : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
 • วันสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : เดือนตุลาคม *เฉพาะนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านในรอบส่งใบสมัครจะได้รับการแจ้งก่อน 1 สัปดาห์
 • วันประกาศผลผู้ได้รับทุน: เดือนธันวาคม
 • กำหนดการเดินทาง
  • ทุนระดับ Secondary 3 : เดือนตุลาคม
  • ทุนระดับ Pre-University 1 : เดือนมกราคม

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุนสิงคโปร์

ทุน สิงค์ โป ร์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport แสดงข้อมูลผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 
 • สำเนาสูติบัตรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *หากเคยมีประวัติเปลี่ยนชื่อให้แนบเอกสารมาด้วย
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับยื่นในรอบให้สัมภาษณ์ *แสดงผลงานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม

รูปแบบข้อสอบรอบคัดเลือกทุนสิงคโปร์

ทุน สิงค์ โป ร์

สำหรับน้องที่ผ่านการพิจารณาจากใบสมัครเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯ โดยในข้อสอบข้อเขียนนั้นจะประกอบด้วย Aptitude Test, Math, English ค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

◾️ สำหรับน้อง ๆ สนใจสมัครสอบในปีหน้า สามารถกรอกฟอร์มนี้ เพื่อรับแจ้งการประกาศรับสมัครผ่านอีเมลได้ที่ลิงก์นี้เลย คลิก
◾️ อ้างอิงข้อมูล ณ ปี 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คอร์สแนะนำ Enconcept พิชิตทุนสิงคโปร์!

คอร์สเตรียมสอบทุนต่างๆ สำหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย พร้อมเจาะลึกเนื้อหาเข้มข้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียงและถ่ายทอดความคิดเชิงวิชาการระดับสูงให้น้องๆ พร้อมสอบทุกสนามชิงทุน ไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนสิงคโปร์ หรือ ทุนเล่าเรียนหลวง ฯลฯ ซึ่ง 2 คอร์สนี้จะเหมาะกับน้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วและต้องการเจาะลึกเนื้อหาข้อสอบทุน ดังนั้นถ้าใครพื้นฐานยังไม่แน่นพี่ก็แนะนำให้ปูพื้นฐานให้แน่นในคอร์สเสริมทักษะ GrammarVocab – Reading ของ Enconcept กันก่อนนะคะ

คอร์ส Super Advanced Exam สอบทุน ม.ปลาย

ติวเข้มเผยกลยุทธ์ พร้อมชิงทุนสิงคโปร์

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการสอบชิงทุน ก.พ. ม.ปลาย (ทุกสาย/กระทรวง) รวมไปถึงทุนญี่ปุ่น (MEXT) และทุนสิงคโปร์ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นสัดส่วนและโครงสร้างของข้อสอบทุน พร้อมเรียนเทคนิคทำข้อสอบ Writing ที่แบ่งออกเป็นการเขียนเรียงความ (Writing) การเขียนอธิบายข้อมูล (Data Commentary) การย่อความ (Summary) และการแปล (Translation) รวมถึงได้เรียนรู้ข้อสอบ SAT Vocab และ SAT Reading ทั้งยังมีแนวข้อสอบทุนก.พ. วิชาภาษาไทย-สังคมฯ ให้น้อง ๆ ได้ศึกษาและฝึกทำข้อสอบครบทุกพาร์ต 

คอร์ส Super Advanced Exam สอบทุน ม.ต้น

เจาะกลยุทธ์สอบชิงทุนต่างประเทศ UP คะแนนทุกพาร์ต

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ระดับม.ต้นที่ต้องการสอบชิงทุน ทั้งทุน ASEAN (ทุนสิงคโปร์) ทุนเพชรยอดมงกุฏ และทุน AFS ในคอร์สนี้น้องๆ จะได้เห็นสัดส่วนและโครงสร้างและลักษณะของข้อสอบทุน พร้อมเทคนิค ทำข้อสอบ เรียนวิธีทำข้อสอบพาร์ท Writing ที่แบ่งออกเป็นสามส่วนคือการวางแผนงานเขียน (Essay plan) การเขียน Essay (Essay writing) และการเขียนอธิบายข้อมูล (Data Commentary) เรียนจบพร้อมพิชิตทุนสิงคโปร์แน่นอน

คอร์ส Advanced Writing

เสริมทักษะกระบวนการเขียนขั้นสูง พัฒนากระบวนการคิดและเรียบเรียงภาษาอังกฤษ

คอร์สพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ฝึกฝนทักษะการเขียนขั้นสูง กระบวนการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเรียงความได้อย่างมี สอนการเขียน step-by-step ตั้งแต่การระดมความคิด, เรียบเรียง และ ถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ feedback งานเขียนเป็นรายบุคคล จึงแก้ไขปัญหาการเขียนของน้อง ๆ ได้อย่างตรงจุด สำหรับการสอบชิงทุนต่างๆ โดยเฉพาะทุนสิงคโปร์ การอัพสกิลการเขียนให้ปังเป็นเรื่องสำคัญมาก! ถ้ายังพอมีเวลาก็สามารถเรียนเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สไม่อั้นในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตามเซ็ทที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

 • สมัครออนไลน์ เข้าเรียนได้ทันที พร้อมบริการจัดส่งหนังสือฟรีทั่วประเทศ
 • สอบถามเพิ่มเติม ทดลองเรียนและสมัครเรียนที่: https://lin.ee/5YDMROv

 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน