ทดลองเรียน

ฟรี!!

ติวเข้มเก่งอังกฤษ ตั้งแต่ปรับพื้นฐานจนพร้อมลุยทุกสนามสอบแข่งขัน
อุ่นใจด้วย Self U Application เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทดลองเรียนประถม เน้นทำเกรด​

Vocab + Reading ประถม
เพิ่มคลังคำ ศัพท์ผ่านการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ พร้อมฝึกทำ โจทย์ที่ต้องเจอในข้อสอบ สอบเข้า ม.1
อายุคอร์ส : 24 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-
Grammar + Error ประถม
เน้นการทำ โจทย์ Grammar เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP
อายุคอร์ส : 24 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-
Memolody Signature ประถม
เรียนรู้ศัพท์ที่สำ คัญสำ หรับน้องประถม ผ่านบทเพลง Memolody กว่า 60 เพลง เรียนรู้ศัพท์กว่า 1,000 คำ
อายุคอร์ส : 24 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-

ทดลองเรียนประถม เน้นเข้าสอบ

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนดัง อังกฤษ
ฝึกเทคนิคทำ โจทย์จากข้อสอบจริง O-NET ป.6, สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต
หรือห้อง Gifted, EP โรงเรียนดังพร้อม Simulation Test จำ ลองข้อสอบเข้า ม.1 มากกว่า 2 ชุด
อายุคอร์ส : 24 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนดัง อังกฤษ
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบจริงสอบเข้าม. 1 รร. ดังทั้ง EP, Gifted Class และ สอบเข้า สาธิตฯ
ด้วย Simulation Test 5 ชุดข้อสอบและเจาะเทคนิคทำ โจทย์ครบทุกพาร์ท
อายุคอร์ส : 24 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-

ทดลองเรียน ม.ต้น เน้นทำเกรด

Junior Vocab + Reading ม.ต้น
เรียนเทคนิคการเพิ่มคลังศัพท์ระดับ CEFR: B1-B2
อายุคอร์ส : 34 ชั่วโมง 9 เดือน
ราคา 5,500.-
Pack Junior Grammar + Error ม.ต้น
เรียนไวยากรณ์อังกฤษอย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept
อายุคอร์ส : 36 ชั่วโมง 9 เดือน
ราคา 5,500.-

ทดลองเรียน ม.ต้น เน้นสอบเข้า

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3
ทบทวน Grammar พื้นฐาน ผ่าน Tree Tactics ฝึกทำ โจทย์
และฝึกทำ ข้อสอบ Simulation Test เสมือนจริง 1 ชุด คอร์สนี้นักเรียนจะได้ทำ โจทย์กว่า 800 ข้อ
อายุคอร์ส : 28 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

เรียนเทคนิคการทำข้อสอบทุก Parts ทำข้อสอบ Conversation ให้ได้คะแนนเต็ม ด้วยเทคนิค 3’S พร้อมทบทวน Expressions ที่ต้องเจอในข้อสอบ

อายุคอร์ส : 48 ชั่วโมง 9 เดือน
ราคา 7,900.-
ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบและข้อสอบเก่าเตรียมฯ พร้อมทำ ข้อสอบ Simulation Test เสมือนจริง 5 ชุด
อายุคอร์ส : 20 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-

ทดลองเรียน ม.ปลาย เน้นทำเกรด

Ultimate Vocab + Reading ม.ปลาย
เรียน Vocab ตั้งแต่รากศัพท์ วิเคราะห์ภาพรวมโจทย์จาก Vocab Tree
อายุคอร์ส : 32 ชั่วโมง 9 เดือน
ราคา 6,500.-
Pack Ultimate Grammar + Error ม.ปลาย
เรียน Grammar ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบในโรงเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยเทคนิค Tree Tactics และการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค Strategic Structure, Tense, Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Non-finite Verb, Noun ฯลฯ
อายุคอร์ส : 48 ชั่วโมง 9 เดือน
ราคา 6,500.-

ทดลองเรียน ม.ปลาย เน้นเข้าสอบ

TCAS Admission (TGAT&A-Level)
ฝึกเทคนิคทำ โจทย์จริงจากสนาม TCAS ทั้ง TGAT 1 และ A-level อังกฤษ
อายุคอร์ส :48 ชั่วโมง 9 เดือน
ราคา 8,000.-
ตะลุยโจทย์ TCAS Admission (TGAT&A-Level)
เน้นตะลุยโจทย์ TCAS อังกฤษ ทั้ง TGAT 1 และ A-level อังกฤษ ให้ทันกับเวลาสอบที่จำ กัด
อายุคอร์ส :20 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-
A-Level อังกฤษ
สรุปเนื้อหาให้ทุกพาร์ททั้ง conversation, reading และ writing และ ทำ Simulation test วัดความเข้าใจเสมือน จริงก่อนไปสอบ พร้อมเจอโจทย์กว่า 500 ข้อ
อายุคอร์ส :20 ชั่วโมง 6 เดือน
ราคา 5,500.-