เตรียมพร้อมก่อนสอบ TGAT ด้วย คอร์สพิชิตโจทย์ ฉลุยทุก Part

tgat คอร์ส เตรียมพร้อมก่อนสอบ

เตรียมพร้อมก่อนสอบ TGAT ด้วย คอร์สพิชิตโจทย์ ฉลุยทุก Part 

น้อง ๆ ม.ปลายคนไหนที่กำลังจะเตรียมสอบ TCAS68 กันอยู่บ้าง ซึ่งต้องบอกว่ารูปแบบข้อสอบเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอน TCAS66 ที่ผ่านมาแล้วล่ะ ไม่ว่าจะเป็น TGAT, TPAT รวมไปถึง A-Level ซึ่งทั้ง 3 ตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคะแนนสำหรับเอาไว้ใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS เอาเป็นว่า เรามาทำความรู้จัก TGAT กันให้มากขึ้นสักหน่อยดีกว่าว่าสิ่งนี้คืออะไร แล้วเราต้องเตรียมตัวสอบ TGAT ด้วยคอร์สเรียนอะไรบ้าง

TGAT คืออะไร?

TGAT ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test เป็นการสอบวัดทักษะทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ข้อสอบ TGAT จะมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

เป็น ข้อสอบ TGAT ภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยจะทำการวัดผล 2 ทักษะ นั่นก็คือ

ทักษะการพูด (Speaking Skill) 

 • ถาม–ตอบ (Question-Response)  10 ข้อ
 • เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา คำถามจะมี 3 – 4  ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ
 • เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา คำถามจะมี 5 ข้อ /บทสนทนา รวม 10 ข้อ

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 

 • เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 2 บทความ คำถามจะมี 7-8 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
 • อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension) จำนวน 3 บทความ บทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร คำถามจะมี 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
tgat คอร์ส ตัวอย่างข้อสอบ TGAT1

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT1 91 ภาษาอังกฤษ (Question-Response)

Q: How many hours do you study every day?
A: ____________________________________.

1.Eight.
2.Sometimes.
3.Until six o’clock.
4.Yes, every day.

เฉลย 1.Eight.

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

พาร์ทนี้จะวัดความสามารถของน้อง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ความสามารถทางตัวเลข ความสามารถทางมิติสัมพันธ์และ ความสามารถทางเหตุผล ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก มีทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบจะแบ่งเป็น

 • ความสามารถทางภาษา (ภาษาไทย) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางตัวเลข (คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
 • ความสามารถทางเหตุผล (ภาษาไทย + คณิตศาสตร์) 20 ข้อ
tgat คอร์ส ตัวอย่างข้อสอบ TGAT2

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการเข้าใจภาษา

ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่างต่อไปนี้

“ประไพเป็นคนชอบพูดตรง ๆ แบบ___________จึงไม่มีใครชอบ แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่มาจากความจริงใจ”

1. ปากไม่มีหูรูด

2. ขวานผ่าซาก

3. โขมงโฉงเฉง

4. ปากเปราะเราะร้าย

5. ไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหม

เฉลย 2. ขวานผ่าซาก (เป็นสำนวนที่มีความหมายสอดคล้องกับข้อความ)

TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

พาร์ทนี้น้อง ๆ จะต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจ มีทั้งหมด 4 ส่วน ส่วนละ 15 ข้อ รวมทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกแบ่งเป็น

1. การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (15 ข้อ)

 • การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 
 • การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving)
 • ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)

2. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (15 ข้อ)

 • การระบุปัญหา (Identifying problems)
 • การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions)
 • การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation)
 • การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation)

3. การบริหารจัดการอารมณ์ (15 ข้อ)

 • ความตระหนักรู้ตนเอง (Self awareness)
 • การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control)
 • ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding)

4.การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม (15 ข้อ)

 • การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation)
 • จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility)
 • การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits)
tgat คอร์ส ตัวอย่างข้อสอบ TGAT3

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน : การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและมีน้ำหนักตัวที่น้อย มักจะพบความลำบากในการหาเดรสที่มีขนาดพอดีตัวมาสวมใส่ เธอจึงมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับคนที่มีหุ่นรูปร่างแบบเธอได้สวมใส่โดยเฉพาะ เธอได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองอยู่ 3 เดือน จนในที่สุดก็ได้เดรสต้นแบบขึ้นมา 1 ชุด ถ้านักเรียนเป็นลิซ่า นักเรียนจะทำอย่างไรในลำดับถัดไป

1. นำเดรสต้นแบบ มาให้ญาติทุกคนลองสวมใส่

2. จ้างผลิตจำนวน 1,000 ตัว เพื่อเตรียมวางขาย

3. นำเดรสต้นแบบ ไปขอความเห็นจากเพื่อน ๆ ที่มีรูปร่างแบบเธอ

4. หาช่องทางส่งออกเดรส ไปยังต่างประเทศ

เฉลย 3. นำเดรสต้นแบบ ไปขอความเห็นจากเพื่อน ๆ ที่มีรูปร่างแบบเธอ 

เตรียมพร้อมสอบ TGAT อย่างมั่นใจ ด้วยเทคนิคต่อไปนี้

อย่างที่กล่าวไปว่า TGAT จะเป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป ทั้งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล รวมถึงการทำงานในอนาคต นี่คือเทคนิคดี ๆ ที่เราขอแนะนำ

เตรียมสอบ TGAT1

ข้อสอบภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง Conversation ต้องห้ามพลาด คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ต้องแม่นเลยนะ และที่จำเป็นต้องรู้เลยคือ Grammar ที่อย่างน้อยควรรู้พื้นฐานที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย ๆ จะช่วยให้เราจำได้ดีมากขึ้น

เตรียมสอบ TGAT2

วัดทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลทั้งหมด 4 ทักษะ เริ่มที่ ความสามารถทางภาษา ที่จะวัดความรู้ของน้อง ๆ ทั้งทางด้านการเลือกใช้คำให้เหมาะสม รู้ความหมาย และนำมาใช้ให้ถูกบริบท รวมถึงวัดความสามารถในการใช้ภาษา การอ่านจับใจความ ตีความ และสรุปความ จากบทความที่ให้มา

ความสามารถทางตัวเลข เป็นข้อสอบเชิงคณิตศาสตร์ มี 4 ข้อ ได้แก่ อนุกรมมิติ การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ความเพียงพอของข้อมูล โจทย์ปัญหา เพื่อให้น้อง ๆ คุ้นชินกับการคิดและคำนวณ แนะนำให้ฝึกทำโจทย์ตามเนื้อหาที่ออกสอบให้เยอะ ๆ ไม่เพียงเท่านี้ข้อสอบ TGAT2 ยังมีการวัดความสามารถทางมิติสัมพันธ์ ที่จะต้องมองภาพและคาดเดามุมภาพต่าง ๆ 

เตรียมสอบ TGAT3

สำหรับการเตรียมตัวสอบ TGAT3 จะเน้นทักษะเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล คิดวิเคราะห์ เช่น คิดต้นทุนสินค้า หาประเด็นสนับสนุน/โต้แย้ง การแก้ไขปัญหาจากการจำลองสถานการณ์ ที่จะมีทั้งแบบเลือกคำตอบเดียว และ เลือกหลายคำตอบ การบริหารจัดการอารมณ์ วัดทัศนคติ การรับมือสถานการณ์ เป็นต้น

พิชิตโจทย์ TGAT ด้วยคอร์สจาก Enconcept

เตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ ก่อนสอบ TGAT กับคอร์สเรียนจาก Enconcept ที่มีตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงทบทวนเนื้อหาให้แน่นและแม่นยำ รวมไปถึงคอร์สตะลุยโจทย์ที่เน้นฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบ TGAT ให้ครอบคลุม พร้อมลงสนามจริงได้อย่างมั่นใจ!

TGAT Insight (ภาษาอังกฤษ)

คอร์สที่จะให้น้อง ๆ เรียนจบได้ภายใน 20 ชม.!! กับคอร์สเจาะลึกโจทย์จริง & SIMS กว่า 300 ข้อ สรุปบทสนทนา ทำคะแนน Speaking ด้วยเทคนิค 3S Strategies ฝึกเทคนิค Reading อ่านไว เข้าใจง่าย ด้วย Strategic Structure สรุป Grammar ที่ออกบ่อย เก็บคะแนน Text Completion ด้วยเทคนิค Tree tactics จำคำศัพท์สำคัญ เรียนมันส์ไม่มีวันลืม ด้วยเทคนิค Memologic & Category Vocab ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

คอร์ส Pre TCAS Admission New SELF

ทบทวนเนื้อหา Grammar, Vocab, Reading ที่ออกสอบบ่อยในข้อสอบ GAT, O-NET, A-Level พร้อมเพิ่มคลังคำศัพท์ ด้วยเพลง Memolody กว่า 40 เพลง เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ และต้องการเรียนเนื้อหาที่เน้น และมีความกระชับ กับเทคนิคการสอนไวยากรณ์ด้วยเทคนิคคิดเป็นภาพแบบ Tree tactics และการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค Strategic Structure และ Grammar topics ที่จำเป็นในการใช้สอบ Admission ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

คอร์ส TCAS Admission

คอร์สฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากทุกสนาม TCAS ภาษาอังกฤษ (TGAT, A-Level) โดยคอร์ส TCAS Admission ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้ Finite & Non-Finite Verbs ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น เน้นเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสอบ TCAS โดยเฉพาะ GAT และ A-Level ภาษาอังกฤษ เรียนสนุก เนื้อหาแน่น ที่เดียวจบ ครบทุกเทคนิค ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

คอร์ส ตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ

เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทุกสนาม เนื้อหาใหม่อัปเดตปีล่าสุด สอนเทคนิคทำโจทย์ ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบทั้ง TGAT และ A-LEVEL อังกฤษ แบบเน้นให้คล่อง และ ถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

นอกจากนี้ Enconcept ยังมีคอร์สอีกมากมายให้น้อง ๆ เลือกลงเรียนได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุมทุกเนื้อหา ไม่ว่าจะสนามไหน ๆ ก็พิชิตข้อสอบได้อย่างง่ายดาย 

 

หากน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการสอบถามข้อมูล สอบถามคอร์สเรียนเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

Call Center : 0804343838

Line : https://lin.ee/5YDMROv

Inbox Facebook : m.me/Enconcept

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน