เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมสอบ TGAT

ใกล้จะถึงเวลาตัดสิน ของ #DEK66 แล้ว น้อง ๆ ทุกคนรู้กันรึยังว่าตัวเองมีความถนัด/ความสามารถไปในทางไหน น้อง ๆ จะได้เตรียมสอบ TGAT และวิชาอื่น ๆ ได้อย่างถูกจุด และแม่นยำ เพราะการรู้ตัวเองก่อน ได้เตรียมตัวก่อน จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก และได้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีความสุข

เมื่อรู้ความฝัน ก็ต้องตามไปให้สุด

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่รู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้ว ก็จัดการศึกษา และเลือกหลักสูตรและสถาบันที่มีคณะหรือสาขาที่จะฝึกให้เราพัฒนาความสามารถในการทำงานได้ตามที่น้อง ๆ ตั้งใจ

#DEK66 เริ่มเดินตามฝัน

เมื่อน้อง ๆ ตามหาสิ่งที่ชอบตามความถนัดของเราแล้ว น้อง ๆ ก็ควรเริ่มวางแผนการสมัครคัดเลือก เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ TGAT และวิชาอื่น ๆ

โดยการนำผลงานที่เคยได้ทำให้สอดคล้องกับความสามารถและคณะของตัวเอง เพราะในแต่ละรอบของการสอบ ก็ใช้คะแนน TGAT เกือบทุกรอบ เพราะฉะนั้นการเตรียมสอบ TGAT ให้พร้อม จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้น้อง ๆ เข้าใกล้ความฝันได้มากขึ้น

สิ่งที่ต้องเตรียม

พร้อมลงสนามกับการเตรียมสอบ TGAT

TGAT (Thai General Aptitude Test)

เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป โดยใน TCAS66 ข้อสอบ TGAT จะมี 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) ซึ่งมีหัวข้อย่อยดังนี้
 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
 • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
 • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
 • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

แจกเทคนิคเตรียมสอบ TGAT

เตรียมสอบ TGAT1

เริ่มจาก TGAT1 เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เมื่อพูดถึงการสื่อสาร เราจะพลาดในเรื่อง conversation ไม่ได้ และการที่จะเรารู้ในความหมายของแต่ละคำในประโยค เราก็ต้องมีความแม่นในเรื่องของคำศัพท์ สำนวน

รวมถึงแกรมมาร์ที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่ได้เน้น ซึ่งพาร์ตแกรมมาร์นั้นไม่ควรปล่อยละเลย อย่างน้อยเราก็ควรรู้พื้นฐานแกรมมาร์ที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย ๆ  เพราะฉะนั้นหากเรามีเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยให้เราจำได้ดีมากขึ้น ก็ไปเตรียมสอบ TGAT กันมาได้เลย

เตรียมสอบ TGAT2

TGAT2 สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

เป็นข้อสอบที่วัดทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ

ความสามารถทางภาษา

เน้นด้านการสื่อสารเป็นหลัก เราจึงควรเตรียมสอบ TGAT2 ที่เกี่ยวกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

 • การสื่อความหมาย

จะเป็นการวัดความรู้และทักษะการเลือกใช้คำให้เหมาะสม รู้ว่าแต่ละคำมีหน้าที่ และความหมายว่าอะไร และเลือกนำมาใช้ให้ถูกบริบท

 • ความสามารถในการใช้ภาษา

จะเป็นการวัดระดับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ได้เน้นเรื่องคำศัพท์ แต่ให้มองภาพรวมของประโยคมากกว่าว่าใช้ภาษาแบบไหนจึงจะถูกต้อง

 • ความสามารถในการอ่าน

วัดในเรื่องของการอ่านจับใจความ ตีความ และสรุปความ จากบทความที่ให้มา หากไม่มั่นใจในพาร์ตนี้ แนะนำว่าให้ลองฝึกทำโจทย์เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ และตความเยอะ ๆ เพื่อเตรียมสอบ TGAT ในพาร์ตนี้

 • ความสามารถในการเข้าใจภาษา

จะวัดในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับคำ และสำนวน โดยจะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับประโยคนั้น ๆ

ความสามารถทางตัวเลข

ส่วนนี้จะเป็นข้อสอบเชิงคณิตศาสตร์ มี 4 ข้อ คือ

 1. อนุกรมมิติ
 2. การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ
 3. ความเพียงพอของข้อมูล
 4. โจทย์ปัญหา

การเตรียมสอบ TGAT2 ในส่วนนี้ แนะนำให้น้องฝึกทำโจทย์ตามเนื้อหาที่ออกสอบให้เยอะ ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้คุ้นชินกับการคิดและคำนวณ

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

เป็นข้อสอบที่จะต้องมองภาะและคาดเดามุมภาพต่าง ๆ

 1. แบบพับกล่อง
 2. แบบหาภาพต่าง
 3. แบบหมุนภาพสามมิติ
 4. แบบประกอบภาพ

ความสามารถทางเหตุผล

เป็นข้อสอบที่เน้นการคิดเชิงเหตุผล และการมองภาพ มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ

 1. อนุกรมภาพ
 2. อุปมาอุปไมยภาพ
 3. สรุปความ
 4. วิเคราะห์ข้อความ

 เตรียมสอบ TGAT3

ในเรื่องของการเตรียมสอบ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน จะเน้นทักษะเกี่ยวกับการทำงานมีทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน

 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ

จะต้องวิเคราะห์โดยใช้ Critical thinking + Data sufficiency + Logical reasoning เช่น การคิดต้นทุนของสินค้า การกำหนดประเด็นสนับสนุน หรือประเด็นโต้แย้งกับข้อความที่ให้มา ความเพียงพอของข้อมูลในการแก้โจทย์ปัญหา

 • วิชาการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ข้อสอบเป็นบทความจำลองเหตุการณ์โดยใน 1 เหตุการณ์ จะมีข้อคำถาม 4 ข้อ แบ่งเป็นการตอบคำถาม 2 แบบ

 • แบบที่ 1 ข้อสอบ 1 ข้อ มีหลายคำตอบ
 • แบบที่ 2 ข้อสอบ 1 ข้อ มีคำตอบเดียว
 • วิชาการบริหารจัดการอารมณ์

จะวัดทัศนคิดและการรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทุกคำตอบจะมีคะแนนลดหลั่นตามความถูกต้องของคำตอบ ตั้งแต่ 0-1 คะแนน

 • วิชาความเป็นพลเมือง ความมีส่วนร่วม

ส่วนนี้จะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศ

เนื้อหาเปลี่ยนแค่ไหนก็เตรียมสอบ TGAT ได้อย่างมั่นใจ

จากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ TGAT ทั้งหมดนี้ จะเห็นว่าได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปอย่างมาก เพราะฉะนั้นเมื่อน้อง ๆ มีแนวเนื้อหาข้อสอบของ TGAT แล้ว น้อง ๆ สามารถเตรียมสอบ TGAT ได้ด้วยตัวเองเลย หรือคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหน ต้องเน้นจุดไหน อาจจะลงคอร์สติวตะลุยโจทย์ เน้นฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบ TGAT ให้ครอบคลุม อัดแน่นทุกเนื้อหา พร้อมลงสนามจริงได้อย่างมั่นใจ!

Enconcept อยากเป็นตัวช่วยให้น้อง ๆ ได้เดินตามความฝันได้อย่างมั่นใจ ด้วยการฝึกเทคนิคตะลุยโจทย์ จากครูผู้เชี่ยวชาญอย่างครูพี่หมอเต้ และครูพี่แนน พร้อมกับมีพี่โค้ชที่คอยช่วยวางแผน ดูแลตลอดการเรียน

คอร์สแนะนำจาก Enconcept สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ TCAS 66

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

คอร์สที่จะเน้นทวน Grammar สำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบใน 25 ชั่วโมง เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน Grammar มีพื้นฐานแล้ว แต่ต้องการทบทวน และรวบรวมความรู้ Grammar ที่กระจัดกระจาย มองไม่เห็นเป็นภาพเดียว

คอร์ส TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อยพร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ใน 63 ชั่วโมง ครบทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ ซึ่งในคอร์สนี้จะไม่เน้นการสอนเนื้อหาแบบลงลึกแต่จะเน้นสอนเทคนิคในการทำข้อสอบครบทุกพาร์ต ใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับนึง เพื่อให้สามารถเรียนตามได้ทัน

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

คอร์สที่อยากแนะนำให้น้อง ๆ ลงเรียนก่อนลงสนามจริง เพราะทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษปีล่าสุด และเน้นฝึกทำโจทย์ให้ทันและถูกต้อง สอนโดยครูที่เชี่ยวชาญอย่างพี่หมอเต้ที่ได้ GAT ENG 150 เต็ม 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 97.5 คะแนน พร้อมสอนเทคนิคดี ๆ และมีคะแนนเต็มไปด้วยกัน

หากน้อง ๆ อยากลองดูคอร์สอื่น ๆ Enconcept ก็ยังมีคอร์สให้น้อง ๆ ได้เลือกลงทั้งครบถ้วนและครอบคลุ่มทุกเนื้อหาที่น้อง ๆ ต้องการ เมื่อน้อง ๆ มีความพร้อมที่จะลงสนามสอบแล้ว ไม่ว่าจะพาร์ตไหนในข้อสอบ น้อง ๆ ก็จะพิชิตข้อสอบได้อย่างง่ายดาย

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน