สรุปปฏิทิน TCAS68 พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ ให้ติดมหา’ลัยในฝัน

สรุปปฏิทิน TCAS68 พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ ให้ติดมหา'ลัยในฝัน

หนึ่งวาระสำคัญสำหรับนักเรียนไทยที่ใกล้จะมาถึงแล้ว นั่นคือการสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรภูมิการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งการสอบ TCAS68 (Thai University Cantral Admission) คือการสอบเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับมหาวิทยาลัยกว่า 75 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสอบโดยข้อสอบส่วนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษาใหม่ของ สสวท. 2560 

เราจะมาดูกันว่า TCAS68 คืออะไร ต้องสมัครอย่างไร สมัครตอนไหน พร้อมกับมาดูตารางสอบ A Level และ TGAT/TPAT และทริคการอ่านหนังสือเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการสอบที่จะถึง เพื่ออนาคตที่ใช่และเพื่อมหา’ลัยในฝันของเรา 

ใครสอบ TCAS68 ได้บ้าง

ใครสอบ TCAS68 ได้บ้าง

เรามาดูกันว่าใครบ้างที่จะต้องเตรียมตัวและมีสิทธิ์ในการสอบ TCAS68 

 • นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษาปัจจุบัน
 • นักเรียนที่ศึกษาจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป อาทิ นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีที่ต้องการสอบใหม่ (สามารถสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย) 
 • นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่น ปวช. หรือนักเรียนที่ผ่านการสอบ GED เป็นต้น 
TCAS68 มีการสอบอะไรบ้าง

TCAS68 มีการสอบอะไรบ้าง

การสอบ TCAS68 จะมีการแบ่งรอบการสอบเป็น 3 รอบ ใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละรอบจะมีการสอบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

TGAT (Thai General Aptitude Test)

TGAT คือ การสอบวิชาความถนัดทั่วไป ออกข้อสอบร่วมกันโดยจุฬาฯ มธ. มศว. ซึ่งจะใช้วัดทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 • TGAT 1 คือ การสอบวัดระดับทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • TGAT 2 คือ การสอบทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล อาทิ ความสามารถทางภาษา ตัวเลข มิติสัมพันธ์ และตรรกะเหตุผล เป็นต้น 
 • TGAT 3 คือ การสอบวัดสมรรถนะการทำงาน เช่น  การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม (Value Creation & Innovation), การแก้ไขปัญหาซับซ้อน (Complex Problem Solving), การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance) และการเป็นพลเมืองที่ดีที่มีส่วนร่วมทางสังคม (Civic Engagement)

TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

TPAT เป็นการทดสอบเพื่อการวัดความถนัดทางด้านวิชาชีพ โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 • TPAT 1 สำหรับวิชาเฉพาะ กสพท (ผู้ออกข้อสอบคือ กสพท)
 • TPAT 2 สำหรับความถนัดในด้านศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ออกข้อสอบคือ จุฬาฯ)
 • TPAT 3 สำหรับความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ออกข้อสอบคือจุฬาฯ)
 • TPAT 4 สำหรับความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม (ผู้ออกข้อสอบคือ สจล.)
 • TPAT 5 ความถนัดทางด้านครุศาสตร์-ศึกษาศาศาสตร์ (ผู้ออกข้อสอบคือ มศว)

A-Level (Applied Knowledge Level)

A-Level เป็นการสอบเพื่อการวัดทักษะความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งมีด้วยกัน 16 วิชา โดย สสวท. จะเป็นผู้ดู และออกข้อสอบทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนทางด้านสังคมและภาษาจะออกข้อสอบโดย มศว 

ข้อสอบทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย สสวท.

 • A-Level คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1
 • A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 • A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • A-Level ฟิสิกส์
 • A-Level เคมี
 • A-Level ชีววิทยา

ข้อสอบทางด้านสังคมและภาษา โดย มศว 

 • A-Level ภาษาไทย
 • A-Level สังคมศึกษา
 • A-Level ภาษาอังกฤษ
 • A-Level ภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบได้ 1 ภาษา) ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาบาลี, ภาษาเกาหลี และ ภาษาสเปน
TCAS68 มีกี่รอบ

TCAS68 มีกี่รอบ

การสอบ TCAS68 มีอยู่ด้วยกัน 4 รอบ ดังนี้ 

รอบ Portfolio 

เป็นรอบสำหรับการยื่นผลงานความสามารถพิเศษทางด้านต่างๆ ที่ทางมหาวิทยากำหนด และมีความเหมาะสมกับคณะหรือภาควิชาที่เราต้องการจะเข้าศึกษาต่อ 

รอบ Quota 

เป็นรอบสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

รอบ Admission 

เป็นรอบสำหรับนักเรียนที่ใช้การยื่นคะแนนสอบจากส่วนกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อ โดยการรับเข้าศึกษาจะพิจารณาจากลำดับและคะแนนสอบ ซึ่งมีทั้งการ Admission สำหรับคณะทั่วไป และ Admission กสพท หรือความถนัดทางแพทย์

รอบ Direct Admission

เป็นการเปิดรับสมัครรอบสุดท้ายเพื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันเข้าเรียนใน 3 รอบ ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการเปิดรับโดยตรงจากมหาวิทยาลัย จะต้องติดตามการประกาศจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง 

กำหนดการ TCAS68 มีอะไรบ้าง

กำหนดการ TCAS68 มีอะไรบ้าง

กำหนดการในการสอบ TCAS68 ต้องสมัครตอนไหน มีตารางสอบเป็นอย่างไรบ้าง โดยกำหนดการสอบมี ดังนี้  

กันยายนปี 67

 • เริ่มสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน – ปลายเดือนกันยายน 2567
 • เริ่มรับสมัคร TCAS68 รอบ พอร์ต 

ตุลาคมปี 67

 • ลงทะเบียน TCAS ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2567
 • สมัครสอบ TGAT / TPAT 2-5 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน 2567

พฤศจิกายนปี 67

 • พิมพ์บัตรเข้าสอบ สำหรับ TGAT/ TPAT 2-5 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนธันวาคม 2567

ธันวาคมปี 67

 • สอบ TGAT / TPAT 2-5 ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน – ปลายเดือนธันวาคม 2567
 • พิมพ์บัตรสอบ TPAT 1 กสพท. ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน – ปลายเดือนธันวาคม 2567
 • สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2567
 • ประกาศผลสอบ TGAT / TPAT 2-5 (แบบคอมพิวเตอร์) ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2567
 • ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT / TPAT 2-5 (แบบคอมพิวเตอร์) ในช่วงกลางเดือน – ปลายเดือนธันวาคม 2567

มกราคมปี 68

 • ประกาศผลสอบ TGAT / TPAT 2-5 (แบบกระดาษ) ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2568
 • ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT / TPAT 2-5 (แบบกระดาษ) ในช่วงต้นเดือน – กลางเดือนมกราคม 2568

กุมภาพันธ์ปี 68

 • เริ่มสมัครสอบรอบ 2 Quota ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป
 • สมัครสอบ A-Level ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568
 • ประกาศผลรอบ 1 Portfolio ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 Portfolio ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568
 • สละสิทธิ์รอบ 1 Portfolio ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568
 • พิมพ์บัตรเข้าสอบ A-Level ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคม 2568

มีนาคมปี 68

 • สอบ A-Level ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2568

เมษายนปี 68

 • ประกาศผลสอบ A-Level ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2568
 • ขอทบทวนผลคะแนนการสอบ A-Level ในช่วงกลางเดือน – ปลายเดือนเมษายน 2568

พฤษภาคมปี 68

 • ประกาศผลสอบรอบ 2 Quota ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2568
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 Quota ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2568
 • สละสิทธิ์รอบ 1 Portfolio หรือ รอบ 2 Quota ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2568
 • เริ่มสมัครรอบที่ 3 Admission ในช่วงต้นเดือน – กลางเดือนพฤษภาคม 2568
 • ประกาศผลสอบรอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2568
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 ในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคม 2568
 • ประกาศผลรอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 ในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคม 2568
 • สละสิทธิ์ รอบที่ 3 Admission ในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคม 2568
 • เริ่มรับสมัครรอบ 4 Direct Admission ในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคม 2568
 • ประกาศจำนวนที่นั่งรอบ 4 Direct Admission ในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคม 2568  

มิถุนายนปี 68

 • ประกาศผลรอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2568
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2568
 • ประกาศผลสอบรอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2  ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2568
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2  ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2568
ทริคเด็ด! เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี

ทริคเด็ด! เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี

การเตรียมตัวเพื่อให้ซ้อมสำหรับการเข้าสมรภูมิการสอบ TCAS68 เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เรามาดูกันว่ามีเทคนิคและทริคการเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อทำให้เราสามารถคว้าคะแนนสอบดีๆ ได้ 

1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

การวางเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ว่าเราชอบ สนใจ มีความถนัดในด้านใด และอยากที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะอะไร หรือมหาวิทยาลัยใด เพื่อที่จะทำให้เราสามารถโฟกัสได้ถูกจุด เนื่องจากสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็จะมีคะแนน หรือเงื่อนไขที่อาจจะแตกต่างกัน ดังนั้นหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เราสามารถเตรียมตัวเองในการวางแผนอ่านหนังสือได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

2. วางแผนการยื่นคะแนน

เมื่อเรากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้ว เราก็จะต้องเข้าไปเช็กดูว่าคณะที่เราสนใจ และมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้านั้นมีเงื่อนไขคะแนนแบบใดบ้าง มีสัดส่วนของคะแนน และการแข่งขันมากน้อยแค่ไหน โดยเราจะได้เตรียมตัวเพื่อการสอบได้อย่างถูกต้อง เช่น เกรดเฉลี่ย, คะแนนสอบ TGAT / TPAT, A-Level เป็นต้น ในขณะที่หากเราสนใจอยากจะยื่นรอบ 1 Portfolio เราก็ต้องมีการสะสมผลงาน เลือกข้อมูลหรือกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย 

3. วางแผนการอ่านหนังสือ

เมื่อเรามีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และรู้แล้วว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างสำหรับการยื่นคณะที่เราใฝ่ฝัน ต่อมาก็ต้องมาวางแผนเตรียมตัวสำหรับการสอบ โดยการจัดตารางอ่านหนังสือ ซึ่งควรเริ่มทบทวนจากการอ่านเนื้อหาในแต่ละเทอมแบบกว้างๆ และหลังจากนั้นก็ควรโฟกัสเนื้อหาในแต่ละบทหรือแต่ละเรื่อง ควรอ่านเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เรายังไม่เข้าใจ เพื่อทำให้เราพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับการสอบ TCAS68 

4. หาผู้ช่วยเตรียมสอบ

การเตรียมตัวสอบในบางครั้ง เราก็ต้องการตัวช่วยเพื่อทำให้เราสามารถทบทวนเนื้อหา และเตรียมตัวสอบได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หรือการติวหนังสือกับเพื่อน ก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ และทบทวนไปพร้อมๆ กันได้ หรือว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูลการเตรียมตัวหรือเทคนิคการเรียนจากรุ่นพี่ในคณะนั้นๆ  เพื่อทำให้เราสามารถโฟกัสการอ่านได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้น 

อีกตัวช่วยที่ดีคือการหาที่เรียนพิเศษ เนื่องจากบางเนื้อหาวิชา เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ และสถาบันสอนพิเศษมักจะเข้าใจในจุดนั้นดี จึงมีเทคนิคและวิธีสอนที่พิเศษเพื่อทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายอย่าง Enconcept เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเราในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ TCAS68 เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์มาคอยแนะนำ และช่วยย่อยเนื้อหาบทเรียน กระชับเวลาในการทบทวน โดย Enconcept มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และคอร์สเรียนอื่นๆ ที่เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เราสอบติดได้มากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในอนาคตของเราได้ 

สรุป

สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี โดยระบบการสอบ TCAS68 เป็นการสอบที่มีนักเรียนทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมสอบ จึงทำให้การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การที่เราจะเรียนรู้ถึงระบบการสอบว่าคืออะไร มีรูปแบบการสอบและวิชาใดบ้างที่เราจะต้องเตรียมตัวสอบก็ช่วยทำให้เราเข้าใกล้จุดหมายในการเรียนต่อของเรามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด การเริ่มทบทวนบทเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ การปรึกษาเนื้อหาบทเรียนกับเพื่อนหรือคุณครู รวมทั้งการหาคอร์สเรียนพิเศษที่เหมาะกับเรา ซึ่งจะช่วยทำให้เรามีความพร้อมในการสอบมากยิ่งขึ้น 

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน