ทำความรู้จัก A-Level คืออะไร ต้องสอบวิชาไหนบ้าง Dek 67 ควรรู้ไว้!

ทำความรู้จัก A-Level คืออะไร ต้องสอบวิชาไหนบ้าง Dek 67 ควรรู้ไว้!

A-Level คือการทดสอบความรู้ทางวิชาการอีกหนึ่งตัว นอกเหนือจาก TGAT TPAT ที่น้องๆ ม.ปลายจะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อเตรียมพร้อมยื่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าการสอบ A-Level สำคัญแค่ไหน ไม่สอบได้หรือไม่ ต้องสอบวิชาไหนบ้างสำหรับยื่นสมัครในคณะที่น้องๆ ต้องการ บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลพร้อมข้อสรุปมาให้แล้ว น้องๆ คนไหนกำลังเตรียมตัวสอบ A Level dek67 มาดูกันเลย 

A-Level คืออะไร ทำไมถึงต้องสอบ

A-Level คืออะไร ทำไมถึงต้องสอบ

A-Level คือการทดสอบความรู้เชิงวิชาการที่เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ย่อมาจาก Applied Knowledge Level  เนื้อหาในข้อสอบจะออกมาจากความรู้ที่น้องๆ ได้เรียนมาตั้งแต่ช่วง ม.4 จนถึง ม.6 เป็นข้อสอบที่ถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้น เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเริ่มสอบมาตั้งแต่ปี 2565 หรือน้องๆ รหัส 66 ปีที่แล้วนี่เอง การสอบ A-Level มีความสำคัญกับน้องม.ปลายอย่างมาก เพราะสอบ 1 ครั้งสามารถใช้คะแนนยื่นเข้ามหาลัยได้ 3 รอบ ได้แก่ รอบโควตา รอบ Admission และรอบรับตรงเก็บตกรอบสุดท้าย ที่สำคัญยังเป็นคะแนนสำหรับยื่นเข้าเรียนในสายแพทย์ด้วย 

ข้อดีของการสอบ A-Level

 • สอบครั้งเดียว ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาลัยได้ถึง 3 รอบ
 • เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา 
 • เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ยื่นในคณะที่ต้องการได้ 
 • มีบางวิชาที่สอบพร้อมกัน น้องๆ ควรวางแผนให้ดี ค่าสมัครวิชาละ 100.-
สอบ A-Level มีกี่วิชา อะไรบ้าง

สอบ A-Level มีกี่วิชา อะไรบ้าง

การสอบ A-Level มีให้เลือกสอบสูงสุดถึง 10 วิชา สำหรับ A-Level dek 67 สามารถเลือกสอบวิชาภาษาต่างประเทศได้แค่ 1 ภาษาเท่านั้น แต่ละวิชาจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาดูพร้อมกันเลย

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  A-Level คือข้อสอบในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน+เพิ่มเติมรวมกัน ข้อสอบมีทั้งปรนัยและอัตนัย จำนวนทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อและอัตนัย 5 ข้อ แบ่งเป็น 4 พาร์ทด้วยกัน ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต แคลคูลัส การวัดและเรขาคณิต และสถิติความน่าจะเป็น

 • ระยะเวลาสอบ: 90 นาที
 • จำนวนคะแนน: 30 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปรนัย 25 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 5 ข้อ = 25 คะแนน)
 • ค่าสอบ: 100.-
 • ใครควรสอบ : น้องๆ สายวิทย์-คณิต
 • ข้อสอบออกอะไรบ้าง ? :
  • จำนวนและพีชคณิต เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริงและพหุนาม, ฟังก์ชัน, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, ตรีโกณมิติ, จำนวนเชิงซ้อน, เมทริกซ์ รวมถึงลำดับและอนุกรม
  • แคลคูลัส แคลคูลัสเบื้องต้น
  • การวัดและเรขาคณิต เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์ในสามมิติ
  • สถิติความน่าจะเป็น สถิติ, การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น, หลักการนับ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level คือข้อสอบที่เน้นเนื้อหาในวิชาคณิตพื้นฐาน ข้อสอบมีทั้งปรนัยและอัตนัย รวมจำนวนทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อและอัตนัย 5 ข้อ แบ่งเป็น 2 พาร์ทได้แก่ พาร์ทจำนวนและพีชคณิตกับสถิติและความน่าจะเป็น

 • ระยะเวลาสอบ: 90 นาที
 • จำนวนคะแนน: 30 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปรนัย 25 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 5 ข้อ = 25 คะแนน)
 • ค่าสอบ: 100.-
 • ใครควรสอบ: น้องๆ สายศิลป์
 • ข้อสอบออกอะไรบ้าง ? :
  • จำนวนและพีชคณิต เซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้น, เลขยกกำลัง, ฟังก์ชัน, ลําดับและอนุกรม รวมถึงดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
  • สถิติความน่าจะเป็น สถิติ, หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level คือข้อสอบจากเนื้อหาวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ทหลักๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มีทั้งปรนัยและเลือกตอบเชิงซ้อน แบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 26 ข้อและแบบเลือกตอบเชิงซ้อน 4 ข้อ แตกต่างกับวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 และ 2 ตรงที่จำนวนข้อและข้อสอบแบบอัตนัยเป็นการตอบแบบเชิงซ้อน

 • ระยะเวลาสอบ: 90 นาที
 • จำนวนคะแนน: 30 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปรนัย 26 ข้อ = 83.2 คะแนน / อัตนัย 4 ข้อ = 16.8 คะแนน)
 • ค่าสอบ: 100.-
 • ใครควรสอบ: น้องๆ สายวิทย์-คณิต 
 • ข้อสอบออกอะไรบ้าง ? :
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม, การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์, การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์, ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์, การดำรงชีวิตของพืช รวมถึงพันธุกรรมและวิวัฒนาการ
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ อะตอมและสมบัติของธาตุ, สารโคเวเลนต์, สารประกอบไอออนิก, สารประกอบไฮโดรคาร์บอน, พอลิเมอร์, ปฏิกิริยาเคมี, สารกัมมันตรังสี, การเคลื่อนที่และแรง
  • แรงในธรรมชาติ, พลังงานทดแทน, คลื่นกล, เสียง, แสงสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เอกภพและกาแล็กซี, ดาวฤกษ์, ระบบสุริยะ, เทคโนโลยีอวกาศ, โครงสร้างโลก, การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี, ธรณีพิบัติภัย, การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ,การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
ฟิสิกส์

4. ฟิสิกส์

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-Level คือข้อสอบที่มาแทนวิชาฟิสิกส์สามัญ เนื้อหาที่ออกข้อสอบจะมาจากเนื้อหาที่ได้เรียน โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ แบ่งเป็น 5 พาร์ทด้วยกัน ได้แก่ กลศาสตร์, คลื่นกลและแสง, ไฟฟ้าแม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสารและฟิสิกส์แผนใหม่ ข้อสอบแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อและอัตนัยในรูปแบบเลือกระบายค่าตัวเลขจำนวน 5 ข้อ รวมคะแนนทั้งสิ้นเต็ม 100 คะแนน ซึ่งข้อสอบจะมีความแตกต่างจากวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 และ 2 ที่ตัวข้อสอบอัตนัยจะไม่ได้เป็นข้อเขียนเต็มนั่นเอง

 • ระยะเวลาสอบ: 90 นาที
 • จำนวนคะแนน: 30 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปรนัย 26 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 4 ข้อ = 25 คะแนน)
 • ค่าสอบ: 100.-
 • ใครควรสอบ: น้องๆ สายวิทย์-คณิต 
 • ข้อสอบออกอะไรบ้าง ? :
  • กลศาสตร์ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและกฎการเคลื่อนที่, สมดุลกลของวัตถุ, งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล, โมเมนตัมและการชน, การเคลื่อนที่แนวโค้งและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
  • คลื่นกลและแสง แสง คลื่นและเสียง
  • ไฟฟ้าแม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแส, แม่เหล็กและไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล
  • ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
เคมี

5. เคมี

ข้อสอบวิชาเคมี A-Level คือข้อสอบที่ออกตรงกับเนื้อหาหลักสูตรการเรียน สสวท. แบ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 3 พาร์ทด้วยกัน ได้แก่ สมบัติของธาตุและสารประกอบ, สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี, สาระทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 30 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ A-Level เคมี คือ 100 คะแนน ซึ่งข้อสอบจะมีความแตกต่างจากวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 และ 2 ที่ตัวข้อสอบอัตนัยจะไม่ได้เป็นข้อเขียนเต็มนั่นเอง

 • จำนวนคะแนน: 35 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนน (แบ่งเป็น ปรนัย 30 ข้อ = 75 คะแนน / อัตนัย 5 ข้อ = 25 คะแนน)
 • ค่าสอบ: 100.-
 • ใครควรสอบ: น้องๆ สายวิทย์-คณิต 
 • ข้อสอบออกอะไรบ้าง ? :
  • สาระสมบัติของธาตุและสารประกอบ ได้แก่ อะตอมและสมบัติของธาตุ, พันธะเคมี, แก๊ส, เคมีอินทรีย์, พอลิเมอร์
  • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้แก่ ปริมาณสัมพันธ์, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด–เบส, เคมีไฟฟ้า
  • สาระทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร ได้แก่ ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี, โมล, สารละลาย
ชีววิทยา

6. ชีววิทยา

ข้อสอบวิชาชีววิทยา A-Level คือข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ แบ่งได้เป็น 5 พาร์ท ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม, หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,  ระบบและการทำงานต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์, โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่างๆ ในพืช รวมถึงพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งเป็นปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 35 ข้อและอัตนัยแบบตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ ซึ่งแตกต่างกับข้อสอบแบบอัตนัยของวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 และ 2 ที่เป็นข้อสอบอัตนัยแบบเขียนเต็มรูปแบบ

 • จำนวนคะแนน : 40 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปรนัย 35 ข้อ = 85 คะแนน / อัตนัยตอบแบบเชิงซ้อน 5 ข้อ = 16 คะแนน) 
 • ค่าสอบ: 100.-
 • ใครควรสอบ : น้องๆ สายวิทย์-คณิต 
 • ข้อสอบออกอะไรบ้าง ? :
  • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและไบโอม, ประชากร, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน
  • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กับ โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
  • ระบบและการทำงานต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร, ระบบหมุนเวียนเลือด, ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่าย, ระบบหายใจ, ระบบประสาทและการเคลื่อนที่, ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต, ระบบต่อมไร้ท่อและพฤติกรรมของสัตว์
  • โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่างๆ ในพืช เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช, การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืชและการลำเลียงของพืช, การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช, การสืบพันธุ์ของพืชดอก รวมถึงการควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
  • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม, เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ รวมถึงวิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร
สังคมศาสตร์

7. สังคมศาสตร์

ข้อสอบวิชาสังคมศาสตร์ A-Level คือข้อสอบที่มาจากเนื้อหาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษามีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อเป็นปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือกทั้งหมด แตกต่างจากวิชาอื่นๆ ที่จะแบ่งข้อสอบเป็นทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ข้อสอบแบ่งได้เป็น 5 พาร์ท ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ พาร์ทละ 10 ข้อ 

 • จำนวนคะแนน : ปรนัยเลือกตอบ 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 • ค่าสอบ เท่าไหร่ : 100.-
 • ใครควรสอบ : น้องๆ สายวิทย์-คณิต , น้องๆ สายศิลป์
 • ข้อสอบออกอะไรบ้าง ? :
  • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ความสำคัญของศาสดาของแต่ละศาสนาและหลักการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ค่านิยมอันดีของพลเมือง การรักษาประเพณีและวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และการเมืองการปกครองในปัจจุบัน การธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดความเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
  • ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัย หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา และประวัติศาสตร์ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย
  • ภูมิศาสตร์ โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การใช้ภูมิสารสนเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ภาษา

8.ภาษา

ข้อสอบภาษา A-Level คือข้อสอบในกลุ่มวิชาภาษา ที่นอกจากจะมีวิชาภาษาไทยแล้วยังมีวิชาหมวดภาษาต่างประเทศให้น้องๆ ได้เลือกสอบตามความถนัด โดยในข้อสอบ A-level ได้ตัดข้อสอบวิชาภาษาอาหรับออกไปแล้ว จะเหลือเพียง ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาบาลีเท่านั้น ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกสอบได้เพียงภาษาเดียว เรามาดูไปพร้อมกันเลยว่าแต่ละภาษาจะมีแนวการออกข้อสอบอย่างไรบ้าง 

ภาษาไทย

สำหรับข้อสอบวิชาภาษาไทย A-Level คือ ข้อสอบที่เนื้อหามาจากเนื้อหาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยตั้งแต่ ม.4 จนถึง ม.6  มีทั้งสิ้น 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเนื้อหาที่ออกข้อสอบได้แก่ 

 • การอ่าน

การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา, การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ, การตีความ, การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน, การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน, การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน รวมถึงท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

 • การเขียน

การเรียงลำดับข้อความ, การเรียงความ, การพรรณนา/บรรยาย/อธิบาย, การใช้เหตุผล, การแสดงทรรศนะ, การโต้แย้งและการโน้มน้าว

 • การพูด การฟัง

การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด, การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน, การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

 • หลักการใช้ภาษา

การสะกดคำ, การใช้คำตรงความหมาย, ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง, ประโยคสมบูรณ์, ระดับภาษา, การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย, ชนิดของประโยคตามเจตนา, คำที่มีความหมายตรง/อุปมา, คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษและราชาศัพท์

ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ A-Level คือ ข้อสอบที่รวมทั้งระดับง่าย ปานกลางและยากรวมเข้าไว้ด้วยกันในจำนวน 80 ข้อคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 พาร์ทได้แก่ ทักษะการฟังและการพูด, ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน แต่ละพาร์ทมีรายละเอียดที่ออกข้อสอบดังนี้ 

 • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills)

เติมบทสนทนาสั้น และเติมบทสนทนายาว

 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 

การอ่านโฆษณา การอ่านบทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ การอ่านรายงานข่าว การอ่านภาพประกอบบทความ และการอ่านบทความทั่วไป 

 • ทักษะการเขียน (Writing Skill)

เติมบทความให้สมบูรณ์และการเรียงประโยค

ภาษาฝรั่งเศส

ข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส A-Level คือ ข้อสอบภาษาฝรั่งเศสจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 เป็นปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกทั้งหมด แบ่งเป็น 4 พาร์ทได้แก่ ทักษะการสื่อสารทั่วไป(การใช้คำศัพท์และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน) การใช้ไวยากรณ์ การอ่านและการเขียน 

ภาษาเยอรมัน

ข้อสอบวิชาภาษาเยอรมัน A-Level คือ เนื้อหาข้อสอบที่เน้นเรื่องสมรรถนะการใช้ภาษาเยอรมัน ซึ่งวัดผลทักษะการเขียน การใช้คำศัพท์สื่อสารในชีวิตประจำวันและการอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน ข้อสอบจะเป็นปรนัยเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100

ภาษาญี่ปุ่น

ส่วนของการสอบ A-Level วิชาภาษาญี่ปุ่น ข้อสอบจะเน้นวัดผลสมรรถนะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นเรื่องไวยากรณ์ การสื่อสาร การเขียน และการอ่าน มาในรูปแบบข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือกจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนข้อสอบจะเน้นไปที่ทางการอ่านค่อนข้างเยอะที่สุด

ภาษาเกาหลี

ข้อสอบวิชาภาษาเกาหลี A-Level คือ ข้อสอบที่เน้นในเรื่องการใช้ภาษาเกาหลีสื่อสาร เน้นวัดผลในเรื่องการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน การอ่านและสังคมวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ไวยากรณ์ ข้อสอบมาในแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 โดนสัดส่วนข้อสอบเรื่องของการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวันจะมีเยอะที่สุด

ภาษาจีน

ส่วนข้อสอบวิชาภาษาจีน A-Level คือ ข้อสอบที่มาใน 2 รูปแบบ คือข้อสอบแบบตัวเต็มและข้อสอบตัวย่อ น้องๆ ต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยส่วนของตัวย่อจะอยู่ด้านหน้า ส่วนของตัวเต็มจะอยู่ด้านหลัง การวัดผลจะเน้นที่สมรรถนะการสื่อสารภาษาจีนเป็นหลัก ในเรื่องของการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน การอ่าน สังคมวัฒนธรรมและการใช้ไวยากรณ์  เป็นข้อสอบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก มีทั้งสิ้น 50 ข้อคะแนนเต็ม 100 โดยสัดส่วนข้อสอบที่มีเยอะที่สุดจะเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ภาษาบาลี

สุดท้ายข้อสอบวิชาภาษาบาลี A-Level คือ ข้อสอบที่เน้นวัดผลในเรื่องสมรรถนะการใช้ภาษาบาลี การใช้คำศัพท์และสำนวน การอ่าน และอ่านใช้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 โดยสัดส่วนของข้อสอบที่เยอะที่สุดจะเป็นเรื่องของการใช้ไวยากรณ์

วิธีสมัครสอบ A-Level ที่เด็กปี 67 ควรรู้

วิธีสมัครสอบ A-Level ที่เด็กปี 67 ควรรู้

สำหรับน้องๆ ปี 67 ที่กำลังหาวิธีสมัครสอบ A-Level Dek67 มาดูกันเลยว่าวิธีการสมัคร การเลือกวิชาที่สอบ การเลือกสนามสอบ และการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้าง 

 • ช่องทางการสมัครสอบ

เว็บไซต์ mytcas.com 

 • ค่าสมัครสอบ

วิชาละ 100 บาท

 • การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

วิธีการสมัคร A-Level คือ เข้าสู่เว็บไซต์ mytcas.com แล้วลงทะเบียนก่อน (กรณีที่น้องๆ ยังไมไ่ด้ลงทะเบียน) หรือ Log in เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่เคยลงทะเบียนใน MYTCAS ได้เลย จากนั้นกดปุ่มดูรายละเอียดและสมัครสอบ

 • การเลือกวิชา

ระบบจะปรากฏวันที่สอบของแต่ละวิชาขึ้นมา ให้กดที่ลูกศรด้านข้างเพื่อเลือกวิชาตามแต่ละวันได้เลย แล้วกดถัดไป

 • การเลือกสนามสอบ 

น้องๆ จะต้องเลือกสนามสอบ A-level เรียงลำดับที่ต้องการสอบให้ครบ ยกเว้นแต่จังหวัดที่น้องๆ เลือกมีสนามสอบน้อยกว่า 5 ที่ ให้เลือกสนามสอบในจังหวัดทั้งหมดได้เลย ส่วนกรณีที่สนามสอบบางแห่งเต็มให้เลือกสนามสอบที่เปิดใหม่ในจังหวัดก่อนที่จะเลือกสนามสอบต่างจังหวัด 

 • การชำระเงิน

เมื่อเลือกวิชาและสนามสอบเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดที่ “บันทึกรายการ” และระบบจะสรุปรายวิชาที่สอบมาให้ ให้กดที่ ”ยืนยันการสมัครสอบ” แล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นยืนยันการสมัครด้วยรหัส OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นระบบจะขึ้นสถานะว่า รอการชำระเงิน และปรากฏข้อมูลวิชาที่สอบ สนามสอบ รายละเอียดการสอบขึ้นมาทั้งหมด ให้กด “พิมพ์ใบชำระเงิน” เพื่อสมัครสอบให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีชำระเงินสามารถสแกน QR Code ได้ทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ทุกสาขา มีค่าธรรมเนียมต่อรายการ 10.-

ได้ A-LEVEL อังกฤษ เกิน 80 ไม่ยากอย่างที่คิด
Student female hands performing a written task in a copybook with a pen, education concept photo. Close up

ได้ A-LEVEL อังกฤษ เกิน 80 ไม่ยากอย่างที่คิด

A-Level คือ ข้อสอบวิชาสามัญสำหรับวัดผลการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-Level อยากได้คะแนน A-Level วิชาภาษาอังกฤษเกิน 80 คะแนน แต่กังวลเรื่องทักษาการอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ไม่แม่น ทำข้อสอบไม่ทัน ไม่ต้องกังวลไป สอบ A-Level ให้ได้คะแนนเกิน 80 ได้ ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงหมั่นฝึกทำโจทย์ให้คุ้นเคย มีทริคการทำข้อสอบดีๆ หรือมาให้ Enconcept ช่วย ด้วยคอร์สที่จะสรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกข้อสอบบ่อย ให้น้องๆ ได้ฝึกทำโจทย์จริงจากสนาม เริ่มต้นเรียนจากระดับง่ายไปยาก ให้น้อยๆ คุ้นเคยกับข้อสอบ พร้อมได้ทริคการทำข้อสอบที่ดี บริหารเวลาทำข้อสอบได้ดี 

การสอบ A-Level คือ การสอบวัดผลวิชาสามัญเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย น้องๆ สามารถสอบได้สูงสุด 10 วิชา โดยกลุ่มวิชาภาษาสามารถเลือกสอบได้เพียงภาษาเดียวเท่านั้น และบางวิชาอาจมีกำหนดวันสอบตรงกัน เพราะฉะนั้นน้องๆ ที่จะเตรียมตัวสอบต้องวางแผนการเลือกวิชาให้ดี ตรวจสอบให้ครบถ้วนว่าคณะที่ต้องการเข้าศึกษาต้องใช้คะแนนวิชาไหนยื่นบ้าง แล้วสมัครสอบให้ครบ แล้วสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ mytcas.com 

การสอบ A-Level ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ยากอย่างที่น้องๆ หลายคนกังวล เพียงแต่ก่อนสอบจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยเรียนรู้ อ่านหนังสือ หรืออีกวิธีที่ดีกว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเองก็คือ การติวหนังสือก่อนสอบ ซึ่งวิชาที่มีความสำคัญมากๆ อันดับต้นๆ เลยก็คือ “วิชาภาษาอังกฤษ” เพราะฉะนั้นการติวคอร์สภาษาอังกฤษจะช่วยให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาอย่างรวบรัด คุ้นเคยกับโจทย์ที่มาจากข้อสอบสนามจริง พร้อมทั้งรู้เทคนิคการทำข้อสอบ เทคนิคการบริหารเวลาที่ไม่สามารถหาได้จากการอ่านหนังสือเองและทำคะแนนข้อสอบได้อย่างที่ตั้งใจ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จ

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน