รวมให้แล้ว ! เกณฑ์การรับสมัคร TCAS มหิดล

ไหนใครอยากติดมหิดล (Mahidol university) ยกมือขึ้นนน ! พูดถึงมหิดล น้อง ๆ ต้องนึกถึงแต่คณะแพทย์กันอย่างเดียวเลยใช่ไหมล่ะ จริง ๆ แล้วมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol university) นั้นมีหลากหลายคณะและสาขามาก ๆ เลยนะ ถ้ารู้แล้วจะอึ้งมาก มันมีคณะนี้อยู่ด้วยหรอเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคณะเกี่ยวกับเรียนภาษามือที่เปิดรับสมัครเข้าปีเว้นปีเท่านั้น! หรือแม้แต่คณะเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา วันนี้เหล่าพี่ ๆ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับสมัครของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol university) ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้น้อง ๆ TCAS ได้รู้จักคณะ / สาขาต่าง ๆ ในมหิดล

TCAS mahidol แต่ละคณะ/สาขา เปิดรับรอบอะไรบ้าง รอบละกี่คน?

TCAS mahidol: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
 • รอบPortfolio  40 คน
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา
 • รอบโควตา 1 คน
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว
 • รอบโควตา 1 คน
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี
 • รอบโควตา 5 คน
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
 • รอบโควตา 1 คน
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบกสพท 244 คน
 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • รอบPortfolio 15 คน, รอบโควตา 5 คน, รอบรับตรง 8 คน, รอบadmission 7 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
 • รอบPortfolio ุ6 คน, รอบโควตา 3 คน, รอบรับตรง 15 คน, รอบadmission 19 คน
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • รอบPortfolio 45 คน, รอบรับตรง 15 คน, รอบadmission 7 คน
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต/โครงการโควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่
 • รอบโควตา 21 คน
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต / โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี
 • รอบโควตา 5 คน

TCAS mahidol: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 1. หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • รอบPortfolio 20 คน
 1. หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต
 • รอบPortfoilo 20 คน
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบPortfoilo 30 คน, รอบกสพท. 110 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน)
 • รอบรับตรง15 คน, รอบadmission 10 คน,  รอบ Mu-Direct 7 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด)
 • รอบรับตรง15 คน, รอบadmission 5 คน,  รอบ Mu-Direct 3 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
 • รอบPortfoilo  27 คน, รอบรับตรง 3 คน, รอบadmission 2 คน,  รอบ Mu-Direct 2 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
 • รอบPortfoilo  5 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • รอบโควตา 11 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 

(หลักสูตรตรี – โท 5 ปี)

 • รอบadmission 2 คน
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • รอบPortfoilo  150  คน, รอบรับตรง 50 คน
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต/โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • รอบโควตา 30 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรตรี – โท 5 ปี) 
 •   รอบโควตา 20 คน

TCAS mahidol: คณะเภสัชศาสตร์   

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • รอบPortfoilo 20 คน, รอบโควตา 20 คน,  รอบกสพท 120 คน

TCAS mahidol: คณะทันตแพทยศาสตร์

 1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบPortfoilo 5 คน, รอบกสพท 80 คน 

TCAS mahidol: คณะวิทยาศาสตร์

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 30 คน,  รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 60 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย
 •  รอบโควตา 10 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการเรียนดีและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • รอบโควตา 10 คน
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 15 คน, รอบรับตรง 40 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย / โครงการเรียนดี
 •  รอบโควตา 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 20 คน,  รอบโควตา 15 คน, รอบรับตรง 10 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 20 คน,  รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 120 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 10 คน,  รอบโควตา 10 คน, รอบรับตรง 40 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา)
 • รอบPortfolio 30 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการ สอวน./วมว
 • รอบPortfolio 10 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก)
 • รอบPortfolio 4 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
 • รอบPortfolio 15 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์)
 • รอบPortfolio 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์)
 • รอบPortfolio 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเคมี)
 • รอบPortfolio 10 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา)
 • รอบPortfolio 10 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
 • รอบPortfolio 15 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)
 • รอบโควตา 60 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย)
 • รอบโควตา 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา)
 • รอบโควตา 60 คน, รอบรับตรง 50 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
 • รอบรับตรง 15 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาวิชาพฤกษศาสตร์)
 • รอบรับตรง 10 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์)

รอบรับตรง 15 คน

25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการส่งสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาเคมี)

 • รอบรับตรง 10 คน

26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา)

 • รอบรับตรง 10 คน

27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • รอบรับตรง 10 คน

28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการส่งสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาเคมี)

 • รอบรับตรง 10 คน

29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา)

 • รอบรับตรง 10 คน

30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • รอบรับตรง 10 คน

TCAS mahidol: คณะเทคนิคการแพทย์

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • รอบโควตา 20 คน, รอบรับตรง 100 คน,  รอบAdmision 33 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • รอบโควตา 15 คน, รอบรับตรง 40 คน,  รอบAdmision 19 คน, รอบ Mu- Direct 14 คน

TCAS mahidol: คณะสาธารณสุขศาสตร์

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • รอบPortfolio 30 คน, รอบโควตา 80 คน, รอบรับตรง 50 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • รอบPortfolio 5 คน, รอบโควตา 25 คน, รอบรับตรง 32 คน

TCAS mahidol: คณะพยาบาลศาสตร์

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • รอบPortfolio 160 คน, รอบรับตรง 96  คน
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • รอบโควตา 4 คน
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • รอบโควตา 10 คน
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • รอบโควตา 10 คน
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพื้นที่
 • รอบโควตา 40 คน

TCAS mahidol: คณะกายภาพบำบัด

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • รอบPortfolio 10 คน, รอบโควตา 10 คน, รอบรับตรง 65 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 • รอบPortfolio 15 คน, รอบรับตรง 20 คน

TCAS mahidol: คณะสัตวแพทยศาสตร์

 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบPortfolio 3 คน, รอบกสพท 40 คน, รอบรับตรง 10 คน
 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
 • รอบโควตา 4 คน
 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • รอบโควตา 8 คน
 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)
 • รอบPortfolio 12 คน, รอบกสพท 10 คน, รอบAdmision 6 คน
 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)
 • รอบโควตา 14 คน

TCAS mahidol: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • รอบPortfolio 10 คน, รอบโควตา 40 คน, รอบรับตรง 50 คน, รอบAdmision 25 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 30 คน, รอบรับตรง 30 คน, รอบAdmision 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพื้นที่ / โครงการโรงเรียนเครือข่าย
 • รอบโควตา 20 คน

TCAS mahidol: คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • รอบPortfolio 20 คน,รอบโควตา 5 คน, รอบรับตรง 15 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • รอบPortfolio 50 คน,รอบโควตา 15 คน, รอบรับตรง 5 คน, รอบAdmision 5 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 55 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • รอบPortfolio 40 คน,รอบโควตา 20 คน, รอบรับตรง 15 คน, รอบAdmision 20 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 30 คน,รอบโควตา 10 คน, รอบรับตรง 3 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • รอบPortfolio 40 คน,รอบรับตรง 20 คน, รอบAdmision 30 คน, รอบAdmission 30 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • รอบPortfolio 8 คน,รอบโควตา 2 คน, รอบรับตรง 60 คน, รอบAdmision 35 คน, รอบAdmission 10 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • รอบPortfolio 35 คน, รอบรับตรง 20 คน, รอบAdmision 20 คน, รอบAdmission 10 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบPortfolio 40 คน, รอบโควตา 20 คน, รอบรับตรง 3 คน,รอบAdmision 25 คน

TCAS mahidol: คณะศิลปศาสตร์

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 30 คน, รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 10 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • รอบรับตรง 35 คน, รอบAdmision 60 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย)
 • รอบPortfolio 40 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ)
 • รอบPortfolio 5 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • รอบรับตรง 33 คน, รอบAdmision 58 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับนักศึกษากลุ่มปกติ)
 • รอบPortfolio 20 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ)
 • รอบPortfolio 2 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการโรงเรียนนานาชาติ
 • รอบPort 5 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ)
 • รอบPortfolio 20 คน

TCAS mahidol: คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
 • รอบรับตรง 70 คน, รอบAdmision 55 คน รอบMu-Direct 30 คน

TCAS mahidol: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • รอบPortfolio 100 คน, รอบโควตา 5คน, รอบรับตรง 40 คน, รอบAdmision 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล     
 •  รอบPortfolio 50 คน, รอบโควตา 20 คน, รอบรับตรง 20 คน, 

TCAS mahidol: วิทยาลัยศาสนศึกษา

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
 • รอบPortfolio 163 คน, รอบโควตา 100 คน, รอบรับตรง 20 คน, รอบAdmision 20 คน

TCAS mahidol: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • รอบPortfolio 34 คน, รอบโควตา 35 คน, รอบรับตรง 25 คน, รอบAdmision 3 คน, รอบMu-Direct 3 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
 • รอบPortfolio 48 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 30 คน, รอบAdmision 5 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
 • รอบPortfolio 27 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบAdmision 12 คน

TCAS mahidol: วิทยาเขตกาญจนบุรี

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • รอบPortfolio 110คน, รอบโควตา 50 คน, รอบรับตรง 30 คน, รอบAdmision 30 คน, รอบMu-Direct 30 คน
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • รอบPortfolio 30 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 20 คน, รอบAdmision 35 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
 • รอบPortfolio 67 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 25 คน, รอบMu-Direct 20 คน
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • รอบPortfolio 30 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 20 คน, รอบAdmision 25 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • รอบPortfolio 35 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 35 คน, รอบMu-Direct 30 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 • รอบPortfolio 35 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 35 คน, รอบMu-Direct 35 คน
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • รอบPortfolio 86 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 40 คน, รอบMu-Direct 30 คน

TCAS mahidol: วิทยาเขตนครสวรรค์

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 30 คน, รอบMu-Direct 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการความสามารถพิเศษด้านเกษตรศาสตร์)
 • รอบPortfolio 29 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการทายาทข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจด้านการเกษตร)
 • รอบPortfolio 19 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการทุนสานฝันทายาทเกษตรกร / โครงการทุนสานฝัน Smart farmer / โครงการโควตาสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด)
 • รอบโควตา 40 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • รอบPortfolio 38 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 15 คน, รอบAdmision 20 คน, รอบMu-Direct 5 คน
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • รอบPortfolio 50 คน, รอบโควตา 10 คน, รอบรับตรง 20 คน, รอบAdmision 5 คน

TCAS mahidol: วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • รอบPortfolio 60 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 30 คน, รอบMu-Direct 20 คน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 20 คน
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • รอบPortfolio 23 คน, รอบโควตา 35 คน, รอบรับตรง 35 คน, รอบAdmision 5 คน
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • รอบPortfolio 60 คน, รอบโควตา 30 คน, รอบรับตรง 10 คน, รอบAdmision 25 คน, รอบMu-Direct 25 คน

TCAS mahidol: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบโควตา 48 คน

TCAS mahidol: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 •  รอบโควตา 32 คน 

TCAS mahidol: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบโควตา 32 คน

TCAS mahidol: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • รอบโควตา 32 คน

เป็นยังไงกันบ้างคะ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะและสาขามากมายน่าสนใจเยอะเลยใช่ไหมล้าาาา มีคณะ/สาขาไหนที่น้อง ๆ สนใจเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าเอ่ย

*ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัย

แผนเตรียมตัวสอบติด TCAS mahidol ยังไงใน 6 เดือน

 • สรุปเนื้อหาออกสอบ TCAS ฉบับรวบรัดใน ‘คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ’
 • เน้นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!
 • คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

  • เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

  เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ และต้องการเรียนเนื้อหาเน้น-กระชับในโค้งสุดท้าย โดยสัดส่วนของคอร์สนี้จะเรียนเนื้อหามากกว่าทำโจทย์ เพื่อให้พร้อมก่อนไปเรียนคอร์ส TCAS Admission

  คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ (9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

  • เก็บเทคนิคพิชิต TCAS เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

  สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบสนาม TCAS ทั้งหมด เนื้อหาวางเป็นระบบสอนตามลำดับหัวข้อ Grammar เน้นเทคนิคให้เข้าใจ จดจำได้ และพร้อมทำโจทย์ให้นำไปใช้ได้จริงด้วยข้อสอบจริงอัพเดตถึงปีล่าสุด

  คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ

  • แซงโค้งสุดท้าย ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

  ลับคมเล็บด้วยการฝึกฝนตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัย เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทั้ง 3 สนาม : GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ อังกฤษ เน้นฝึกฝนให้คล่อง และถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด

  คอร์ส GAT Insight

  • ล้วงลึกเจาะเนื้อหาก่อนลงสนาม GAT

  สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมเทคนิคทำโจทย์แนวข้อสอบ GAT เน้นไปทำโจทย์มากกว่าเนื้อหา เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเข้มส่งท้าย

  คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ

  • จับจุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ทวนเนื้อหาพร้อมทำโจทย์

  ทบทวนเนื้อหา Grammar ที่พบบ่อยในข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เช่น Subject-Verb Agreement, Adjective/Noun Clause และ Callocation รวมถึง Interesting Idioms ที่มักจะเจอในข้อสอบประเภท Conversation

  น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สได้ไม่จำกัดในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตาม SET ที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน